علوم زمین پیش دانشگاهی

38,000 تخفیف

27,000 تومان

پس از سال ها تدریس سوالی که هر سال ذهنم را مشغول می کرد این بود:(کدام کتاب برای دانش آموزان مناسب تر است؟)

ساعت ها فکر می کردم و آنچه نصیبم می شد تناقض های کتاب های موجود در امر آموزش بود.برایم عجیب بود که چرا با وجود این همه تنوع در کتاب های کمک آموزشی باز هم دانش آموزان فقط مطالب را حفظ می کنند و یاد نمی گیرند!

علت را در فقدان یک کتاب جامع و قابل فهم یافتم،پس عزم،جزم کردم که با تالیف این کتاب در حد توان خود این نقصان را بر طرف کنم.