گام به گام حسابان سال سوم ریاضی (نظام قدیم)

13,000 تومان

طبقه بندی مفاهیم و تمرینات در قالب نشست درسی شامل:

تدریس کلیه مفاهیم درسی و تکمیلی 

پاسخگویی به اغلب تمرینات کتاب درسی

تمرینات و تست تکمیلی با پاسخ تشریحی

سؤالات امتحانی با پاسخ تشریحی