گام به گام جبر و احتمال و ریاضی گسسته - پیش دانشگاهی

25,000 تخفیف

17,500 تومان

مولف رحیمی - دیداری