کتاب کار فارسی اول ابتدایی

16,000 تومان

http://185.105.239.48/pdf/Kar%20farsi%201%20Eb.pdf

آموزش هم زمان مهارت های خوانداری، نوشتاری، شنیداری و دست ورزی 

استفاده از چسبانک برای آموزش حرف ها و کلمات 

ارائه فعالیت هایدانش آموز محور